پیامک های سری اول SMS1

تاریخ : جمعه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1390
نویسنده : محمود بارانی


زرد است که لبریز حقایق شده است،تلخ است که با درد موافق شده است،شاعر نشدی وگرنه می فهمیدی پاییز بهاری است که عاشق شده است.بهانه درکنارتوآشیانه میکنم فضای آشیانه راپرازترانه میکنم کسی سؤال میکند برای چه زنده ای برای زندگی تورابهانه میکنمازم پرسید به خاطر کی زنده هستی؟ با اینکه دوست داشتم با تمام وجودم داد بزنم "بخاطر تو"، بهش گفتم : "بخاطر هیچکس" پرسید : پس به خاطره چی زنده هستی؟ با اینکه دلم داد میزد "به خاطر دله تو"، با یه بغض غمگین بهش گفتم "بخاطر هیچّی" ازش پرسیدم : تو بخاطر چی زنده هستی؟ در حالی که اشک تو چشمش جمع شده بود گفت : بخاطر کسی که بخاطر هیچ زنده استزرد است که لبریز حقایق شده است،تلخ است که با درد موافق شده است،شاعر نشدی وگرنه می فهمیدی پاییز بهاری است که عاشق شده است.بهانه درکنارتوآشیانه میکنم فضای آشیانه راپرازترانه میکنم کسی سؤال میکند برای چه زنده ای برای زندگی تورابهانه میکنمازم پرسید به خاطر کی زنده هستی؟ با اینکه دوست داشتم با تمام وجودم داد بزنم "بخاطر تو"، بهش گفتم : "بخاطر هیچکس" پرسید : پس به خاطره چی زنده هستی؟ با اینکه دلم داد میزد "به خاطر دله تو"، با یه بغض غمگین بهش گفتم "بخاطر هیچّی" ازش پرسیدم : تو بخاطر چی زنده هستی؟ در حالی که اشک تو چشمش جمع شده بود گفت : بخاطر کسی که بخاطر هیچ زنده استمن آن مجنون تنهای غریبم . که از سهم دو دستت بی نصیبم . به دل گفتم که روزی خواهی آمد. و دل می داند او را می فریبم… :( :-sعزیزم نمی د ا نم تورا چه بنامم xیاyفقط این را می دانم که سینوس زاویه لبانت با کوسینوس زاویه چشمانت با هم برابراند و مرا چنان در مثلث قلبت اسیر کرده ای .که برای انتقام از تو جذر خواهم گرفت.به خاطره خاطرهایت خاطرت در خاطرم خاطره انگیزترین خاطرهاستکاش میشد همچو آواز خوش یک دوره گرد زندگی را باره دیگر دوره کرد!در1 دقیقه میتوان قلبی راشکست در1 ساعت میتوان کسی رادوست داشت در1 روزمیتوان عاشق شدولی 1 عمرنمیتوان کسی رافراموش کرداگر گل بودم تقدیم وجودت میشدم ، اگر تار بودم آهنگ دوست داشتن را مینواختم ، اگر باران بودم آنقدر می باریدم تا غمهایت را بشویم ، دریغا که نه گلم ، نه تارم و نه بارانم ، ولی هر چه باشم و هر کجا باشم بیادتم .شب است و در سکوت شب نشسته ام به خاطرت / و دلخوشم به این دلی که بسته ام به خاطرت / ببین چگونه مهربان طلسم کرده ای مرا / که از تمام قبله ها گسسته ام به خاطرت .اول رخ به ما نبایست نمود / تا آتش ما جای دگر گردد دود / اکنون که نمودی و ربودی دل ما / ناچار تو را دلبر ما باید بود .اینجا آسمان از دل من تیره تر است ، روزگارم ابریست ، من اگر تنهایم ، یاد تو با من هست ، مهربانم روزگارم ابریست ، کاش این بار جای خورشید تو آفتاب شوی .


دسته : | بازدید ها : بار